سبد خرید - 0 مورد

سبد خرید شما خالی است.

کارت ورودی و خروجی (آنالوگ)

کارت ورودی و خروجی آنالوگ

در کارت ورودی و خروجی آنالوگ مقدار ولتاژ ورودی به مقدار دیجیتال تبدیل خواهد شد. سپس PLC با استفاده از دستورالعمل FROM/TO مقادیر را از رجیستر های کنترلی ماژول XA میخواند.سپس مقادیر را درکارت ورودی و خروجی آنالوگ خواهد نوشت. سیگنال های برگشتی به PLC از ماژول XA مابین K-4000~K+4000 دیجیتال می باشد.منظور از سیگنال های برگشتی,همان ورودی آنالوگ ماژول XA است.بعلاوه مقدار دیجیتال0~4000 موجود در PLC به مقدار 0~10V آنالوگ در یک ماژول تبدیل خواهد شد. از ولتاژ خروجی آنالوگ می توان برای کنترل تجهیزات جانبی آنالوگ استفاده کرد.

کارت ورودی و خروجی آنالوگ DVP06XA

ماژول DVP06XA یک ماژول ترکیبی آنالوگ است. دارای چهار ورودی آنالوگ از جنس ولتاژ و جریان با دقت12 بیت است.همچنین, دارای دو کانال خروجی آنالوگ از جنس ولتاژ و جریان با دقت 12 بیت می باشد.منظور از دقت 12بیت, اشغال کردن 12بیت دیجیتال از یک رجیستر 16 بیتی است. 4 بیت باقی مانده فقط دارای وضعیت 0 می باشند.

دستورالعمل کارت ورودی و خروجی آنالوگ

در وردی آنالوگ, مقدار ولتاژ ویا جریان دریافت شده به مقدار دیجیتال تبدیل شده و به PLC ارسال می شود. و در خروجی آنالوگ, مقدار دیجیتال توسط PLC به مقدار آنالوگ از جنس ولتاژ ویا جریان تبدیل می شود.سپس به خارج از PLC ارسال خواهد شد. PLC با استفاده از دستورالعمل های FROM/TO مقدار آنالوگ ورودی را از ماژول XA می خواند.و مقداری را برای ارسال خروجی آنالوگ در داخل رجیسترهای کنترلی ماژول XA مینویسد. 49 رجیستر کنترلی CR در ماژول XA وجود دارد.برای سیگنال ورودی آنالوگ, می توانید با استفاده از سیم بندی سخت افزاری ورودی ولتاژی و یا وردی جریانی را انتخاب نمایید.برای سیگنال خروجی آنالوگ, می توانید با استفاده از سیم بندی سخت افزاری خروجی ولتاژی و یا خروجی جریانی را انتخاب نمایید.

مشاهده همه 2 نتیجه